Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Joosten Hoorspecialisten: de V.O.F. Joosten Hoorspecialisten, gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te (1628 TT)  Hoorn aan het adres van de Leonard Bernsteinhof 3, hierna te noemen: “gebruiker”.;

Consument: de contractswederpartij van de gebruiker, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Proeftijd: een termijn van maximaal 2 maanden welke uitsluitend is bedoeld om de consument voldoende tijd te geven om een hoortoestel te kunnen beoordelen;

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de zorgverzekeraar van de consument, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de consument;

Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de consument krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij gebruiker goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft gebruiker de plicht zich op de hoogte te stellen van alle relevante informatie die met de overeenkomst verband houden. De consument heeft de plicht gebruiker deze informatie te verstrekken, met inbegrip van de betreffende bepalingen in zijn zorgpolis.

4. Partijen dienen bij de totstandkoming van overeenkomsten zoveel mogelijk rekening te houden met de wederzijds kenbare belangen van partijen.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle facturen zullen door de consument worden betaalt, zonder enig beroep van de opdrachtgever op opschorting en/of korting en/of verrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

3. Bij de Zorgverzekeraars waar gebruiker contracten mee heeft afgesloten kan gebruiker de eigen bijdrage van de consument declareren. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de door consument verstrekte informatie en de op enig moment van toepassing zijnde vergoedingen van de betreffende zorgverzekeraar van consument.

4. Indien een overeenkomst is gesloten welke nog niet (geheel) is betaald, is gebruiker gerechtigd het verschil in verkoopprijs en/of eigen bijdrage van consument in rekening brengen bij consument in geval er sprake is van wijziging van vergoedingen door de Zorgverzekeraars of bij onjuist verstrekte informatie door de consument en/of wijziging van wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Proeftijd

1. Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal gebruiker in overleg met de consument een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren.

2. Na het verstrijken van de proeftijd kan gebruiker hem het op proef geleverde weigeren terug te nemen. In dat kader wordt een termijn van maximaal 2 maanden als voldoende beschouwd.

3. Tijdens de proeftijd moet de consument alle zorgvuldigheid in acht nemen voor het behoud en rekening houden dat hij het hem het op proef geleverde eventueel aan gebruiker moet retourneren. Gebruiker is gerechtigd om alle schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het (proef)gebruik op de consument te verhalen.

Artikel 5. Goedkeuring KNO-arts

Indien een goedkeuring van de KNO-arts vereist is, is consument verplicht binnen één (1) week na de laatste controle bij gebruiker een afspraak te maken met de KNO-arts om de goedkeuring van de KNO-arts te verkrijgen. Indien de consument nalaat deze afspraak te maken zal gebruiker consument daar schriftelijk over informeren. Indien na twee (2) weken nog steeds geen afspraak is gemaakt, is gebruiker gerechtigd het hoortoestel te factureren aan de consument. De consument is verplicht binnen de betalingstermijn van 14 dagen te betalen en alsdan de factuur zelf te declareren bij de zorgverzekeraar.

Artikel 6. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. Blijft gebruiker in gebreke dan staat het de consument vrij om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Annulering

Gebruiker kan eventuele kosten voor maatwerk in rekening brengen in geval van annulering van de overeenkomst. Dit geldt tevens voor behandelings- en administratiekosten en kosten voor het gebruik van artikelen uit een (proef)pakket tot een maximum van € 25,00.

Artikel 8. Betaling

1. Het aan gebruiker verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pin betaling of bij machtiging tot automatische incasso aan hem te worden voldaan onder aftrek van hetgeen gebruiker daarvan krachtens de zorgovereenkomst en/of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de consument bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt.

2. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan gebruiker voldoet of tot een lager bedrag zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de consument in rekening brengen.

3. Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

4. Indien de consument in verzuim is, stuurt gebruiker hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is gebruiker bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat deze volledig zijn betaald, onverminderd de aan de consument op grond van de wet toekomende rechten.

Artikel 10. Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft gebruiker de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2. De door gebruiker in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument ten bedrage van de “staffel kantonrechters” (Rapport Voorwerk II).

Artikel 11. Opschorting van de betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 12. Klachten

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaak is geleverd;

– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij gebruiker moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij gebruiker moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee (2) weken na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;

3. Gebruiker dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 12 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.